คลังเก็บป้ายกำกับ: เซ็กส์เสพติด

วิธีการบำบัดเซ็กส์เสพติด

เสพติดเซ็กส์
การหลุดพนและการบำบัดจากเซ็กส์เสพติด นิยามของมันก็คือเปนการหมกมุนกับความคิดฟุงซาน  นิสัย  หรืออารมณที่รูสึกหลงใหลรักใครอยางรุนแรงจนเลิกไมได  และบอยครั้งมันสิ้นสุดโดยการบรรลุสุดยอดทางเพศโดยการมีเซ็กส์โดยไม่ต้องใช้ยาปลุกเซ็กส์  เราอยากจะปฎิเสธมัน  แตก็รูสึกควบคุมตัวเองไมได  ถาอานมาถึงตรงนี้แลวถามันใชคุณ นั้นคือคุณตองการความชวยเหลือ

การเสพติดเซ็กส์ หมายถึง  การที่เรานําเอาความปราถนาของเราไปผูกมัด  ยึดติด  กับวัตถุ  หรือบุคคลที่ไมควร  หรือ  ไมไดชวยแกไขใหเราปลดเปลื้องความปราถนานั้นไดจริง  แตตรงกันขามเรากลับตองกาใหอารมณในหวงลึกนั้นผลักดันออกไปจากความคิดและความรูสึก  เพื่อจะปลดเปลื้องความปราถนาของเราไปกับสิ่งนั้น ภาพนั้น พฤติกรรม การแสดงออก หรือกับบุคคลนั้น หรืออะไรก็ตามที่จะเปนแบบเดียวกัน หรือจะตางแบบ ที่เราชอบมันแลวก็ทําแลวทําอีก และแลวเราคิดไปเอง ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะมีความแตกต่างกันดังนี้

ผูชาย  จะเสพติดในลักษณะนี้ดานกามา  หรือ  กามารมณ  มากกวา  อารมณ  การแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมทางเพศจะเห็นไดชัด

ผูหญิง  จะแสดงออกโดยการหมกมุนกับอีกฝายหนึ่งอยางรุนแรง  ชนิดที่เรียกวายอมเปนทาสทางอารมณหรือการมีจิตผูกพัน แตสิ่งที่ทั้งชายและหญิงมีความตองการนั้นหาใชเรื่องเซ็กซ และความรักใครประโลมโลก หากแตเปนความรัก และการแสวงหารักที่แทจริง

เซ็กส์เสพติดเปนหนึ่งในปญหาที่หลายคน ตองการพบคําตอบ เชนเดียวกับปญหาอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน
คุณควรเขาสูกระบวนการบําบัด หรือเขาสูโปรแกรมของพันธกิจสายธาร  เพราะเรื่องทางเพศสัมพันธ  และ  การรักษาความลับ  ชีวิตดานมืดและความเปนสวนตัวของคุณ  คุณจะตองเจอกับผูที่เชี่ยวชาญจริงๆ เพื่อเขาจะชวยคุณได

โปรดอยาคิดวาตัวเราเองเปนโรคจิต หรือผิดปรกติ หรือการเขาสูการบําบัดนี้จะทําใหคุณหมดความรูสึกทางเพศ ในทางตรงกันขามกระบวนการในการบําบัด  ถูกตองภายใตกฎหมายไทย  หลักการทางวิทยาศาสตร  จิตวิทยาและศาสนา  จุดออนที่ทําลายตัวคุณจะเปนจุดที่แข็งแกรงที่สุด  แลวคุณจะกาวสูความสมบรูณในความเปนเพศที่แทจริงของคุณ